För att få en enhetlighet, och överensstämma med Part 145 handboken MOE, kommer alla ändringar i handboken POE, att hanteras på samma sätt som för Part145 MOE, det vill säga att Transportstyrelsen ska godkänna varje ändring. De flesta Part 21G organisationer har även ett Part 145 tillstånd.

Detta är en ny tolkning, som innebär en skärpning av hanteringen av ändringar i handboken för tillverkningsorganisationer. Detta för att komma till rätta med olika uppfattningar hos organisationerna vad som ska gälla vid ändring, samt att signifikanta ändringar inte ska ske utan Transportstyrelsens vetskap. Detta nya arbetssätt ska gälla så snart som möjligt, och Transportstyrelsen kommer att informera om detta i samband med VK och seminarier.

Använd blanketten "Blankett för redovisning av insända dokument Part 21".