Luftvärdighet

Information om luftfartygsklasser och luftvärdighet samt om amatörbyggnad, typgodkänd utrustning och typacceptering.

Vid flygning ska det alltid finnas giltig luftvärdighetshandling ombord (i original) som intygar luftfartygets luftvärdighet (undantag se TSFS 2014:33 4§).

Se även MFL AIR och OPS, Luftfartygshandlingar som ska medföras ombord vid flygning.

EASA-klassade luftfartyg

Ägaren eller brukaren (eller i vissa fall operatören) ansvarar för att luftfartyget har giltiga luftvärdighetshandlingar.

  • Granskningsbeviset för den fortsatta luftvärdigheten (ARC) gäller ett år i taget.
  • Luftvärdighetsbevis för EASA-klassade luftfartyg gäller normalt tills vidare.

Detta regleras enligt (EU) 1321/2014, M.A.201 för luftfartyg som uppfyller kraven i Del-M, alternativt ML.A.201 för luftfartyg som uppfyller kraven i Del-ML.

Läs mer om luftvärdighetsförnyelse EASA. 

Icke EASA-klassade luftfartyg

Ägaren eller brukaren (eller i vissa fall operatören) ansvarar för att luftfartyget har en giltig luftvärdighetshandling.

Nationellt Luftvärdighetsbevis eller Flygtillstånd utfärdas av Transportstyrelsen eller av Transportstyrelsen utsedd organisation och gäller ett år i taget. Ansökan om nytt nationellt Luftvärdighetsbevis eller Flygtillstånd för icke EASA-klassade luftfartyg (s.k. Annex I) regleras enligt TSFS 2018:34.

Läs mer om luftvärdighetsförnyelse Icke EASA. 

Tips till dig som ska skicka in handlingar

Handlingar i nya och pågående ärenden skickas till sjö- och luftfartsavdelningens registratur för registrering och vidare handläggning. I pågående ärenden ska du referera till ärendets beteckning (TSL 20YY-xxxx).

Hjälp oss att förkorta handläggningstiden genom att skicka in handlingarna elektroniskt, skanna in följande dokument i separata filer:
Kopior av ARC, underhållsprogram (för kännedom), inspektionsrapport, utfärdade och förlängda nationella flygtillstånd med tillhörande handlingar (luftvärdighetsdeklaration).

Ansökan om utfärdande av ARC (rekommendationsrapport bifogas), nationellt luftvärdighetsbevis eller nationellt flygtillstånd (luftvärdighetsdeklaration bifogas). Ansökan om exportluftvärdighetsbevis eller dubblett av luftvärdighetshandling.  

Skicka till e-post: arc@transportstyrelsen.se

Det är möjligt att skicka handlingar med vanlig post till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 NORRKÖPING

Övriga handlingar (import, Permit to Fly, miljövärdighetsbevis, EASA luftvärdighetsbevis) skickas till e-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Resedagbok/Teknisk loggbok och teknisk journal/kort beställning

KSAK har från och med juni 2020 tagit över hela hanteringen av Transportstyrelsens resedagbok/teknisk loggbok, teknisk journal/kort och samlingspärm.

När resedagbok/teknisk loggbok eller journal/kort är fullskrivna, beställer ni enklast en ny med e-post.

Skicka beställning av ny resedagbok/teknisk loggbok eller journal/kort till:

info@ksak.se

Ange: Namn, adress och registreringsbeteckning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!