Transport av förbjudet farligt gods

Det finns farligt gods som inte får transporteras med flyg på grund av säkerhetsskäl. Under vissa omständigheter kan undantag göras från förbudet.

Transport av farligt gods som ska fraktas med flyg, regleras av lag (2006:263) och förordning (2006:311) om transport av farligt gods, samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:30) om transport av farligt gods med luftfartyg. Dessa införlivar det internationella regelverket Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI) som innehåller detaljerade regler för lufttransport av farligt gods.

Det finns farligt gods som inte får transporteras med flyg på grund av olika skäl som kan påverka säkerheten i luften. Transportstyrelsen kan utfärda undantag från ICAO-TI under följande omständigheter:

 • I extremt brådskande fall.
 • När andra transportformer inte är lämpliga.
 • Om de fastställda kraven strider mot allmänintresset.

Hur ansöker man om "Undantag från ICAO-TI" för civil luftfart?

Kontrollera att det farliga godset verkligen är förbjudet farligt gods innan ansökan skickas in till myndigheten. 

Not: En förutsättning för att en stat ska kunna ge undantag är att den sökande kan garantera att säkerhetsnivån minst kommer att motsvara kraven i ICAO-TI (se vidare Doc 9284 AN/905 Supplement).

Följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Ansökningsformuläret (ska skickas i elektroniskt pdf-format - se blankett under "relaterad information"),
 • Om flygoperatören utser en representant:
  - ett brev från flygoperatören som delegerar ansvar till representanten att lämna in ansökan på deras vägnar ,
 • En kopia av:
  - det operativa drifttillståndet (AOC),
  - driftspecifikationerna (OPS SPEC) ska vara bifogat AOC, som visar att flygoperatören är behörig att transportera farligt gods,
 • En kopia av undantaget från den behöriga myndigheten i flygoperatörslandet,
 • En kopia av undantaget från den behöriga myndigheten där godset har sitt ursprung och först lastas ombord,
 • En kopia av transportdokumentet för det farliga godset (shipper´s declaration) som ska innehålla ett nödtelefonnummer som ska gå att ringa, för få information om lämpliga nödåtgärder för sändningen. Detta nummer ska vara i drift 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan,
 • För farligt gods som tillhör klass 1, ska:
  - en kopia av klassificeringsdokumentet som utfärdats av den behöriga myndigheten för en avtalsslutande part i det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (eller annan relevant myndighet beroende på nationell reglering),
 • En kopia av säkerhetsdatabladet (SDB) för ämnen, blandningar och aerosoler som kräver ett undantag för att få transporteras,
 • En kopia av förpackningscertifikaten för artiklar och ämnen som kräver ett undantag för att få transporteras,
 • En kopia av kategori 1 utbildningsintyget/registret för den person som undertecknar transportdokumentet för farligt gods (shipper´s declaration), som ska vara giltigt vid transportdatumet + 1 månad,
 • En kopia av kategori 6 utbildningsintyget/registret för den person som har fyllt i och undertecknat ansökan om undantag, som ska vara giltigt vid transportdatumet + 1 månad. 

Hur ansöker man om "Undantag från ICAO-TI" för statsluftfart?

Kontrollera att det farliga godset verkligen är förbjudet farligt gods innan ansökan skickas in till myndigheten. Det är endast det förbjudna godset som ska skrivas ned i ansökningsformuläret (L1833).

Not: En förutsättning för att en stat ska kunna ge undantag är att den sökande kan garantera att säkerhetsnivån minst kommer att motsvara kraven i ICAO-TI (se vidare Doc 9284 AN/905 Supplement).

Notera

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!