Tillsyn av fartyg

Nybyggnation, ombyggnation och inflaggning

För tillsyn i samband med nybyggnation, ombyggnation eller inflaggning av fartyg ska en grundavgift på 20 000 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. Grundavgiften debiteras i samband med att förrättningen registreras.

För tillsyn i samband i samband med nycertifiering eller omcertifiering av svenska fartyg som tidigare varit certifierade och som inte omfattas av ovan ska en grundavgift på 20 000 kronor tas ut samt en tidsbaserad avgift. Detsamma gäller för fartyg som ska genomgå tillsyn för utfärdande av nya certifikat som fartyget tidigare inte haft.

Årsavgift för fartyg i nationell sjöfart

För fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart ska en årsavgift per tillsynsobjekt tas ut enligt följande tabell. Debitering av årsavgiften sker i samband med att självdeklaration lämnas.

Fartygstyp Avgift (kr)
Fritidsfartyg längre än 24,00 m 3 200
Passagerarfartyg, fartområde A-C 31 500
Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd upp till 14,99 m 8 400
Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd 15-23,99 m 12 600
Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd 24 m och däröver 16 800
Handelsfartyg som används för personbefordran med max 12 passagerare, längd 5-14,99 m 7 400
Övriga handelsfartyg längd 5-14,99 m 3 700
Övriga handelsfartyg längd 15-23,99 m 10 500
Övriga handelsfartyg längd 24 m och däröver 14 700

För fartyg, som enligt de uppgifter som har avrapporterats i e-tjänsten EKAN nyttjas på fler än ett sätt, utgår den högsta avgiften för hur fartyget nyttjas, oavsett registrerad fartygsart.

Om rapporteringen av uppgifter för egenkontroll sker på annat sätt än i e-tjänsten EKAN, ska en avgift på 500 kronor tas ut.

För bottenbesiktning eller skrovbesiktning ska en avgift på 5 000 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Årsavgift för periodisk tillsyn av fartyg (som inte omfattas av TSFS 2017:26) 

För periodisk tillsyn av fartyg som inte omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, ska en årsavgift per tillsynsobjekt tas ut enligt följande tabeller, om inget annat anges.

Fartygstyp Avgift
  Ingen delegation Delvis delegerad tillsyn Fullständigt delegerad tillsyn
Lastfartyg under 500 brutto 32 600 24 200 15 800
Lastfartyg men en bruttodräktighet över 499 men under 5000 107 100 71 400 24 200
Lastfartyg med en bruttodräktighet över 4999 107 100 71 400 43 100
Passagerarfartyg med en bruttodräktighet under 500 i internationell trafik 54 600 37 800 17 900
Passagerarfartyg med en bruttodräktighet över 499 i internationell trafik 174 300 88 200 44 100
EU-passagerarfartyg i fartområde A 54 600 37 800 17 900
EU-passagerarfartyg i fartområde B-D 39 900 - 11 600
EU-fiskefartyg 37 800 - 10 500
Pråmar 17 900 8 400

Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg ska betala en avgift som motsvarar certifikatet enligt den högsta taxan.

För tillsyn, bottenbesiktning eller skrovbesiktning av fartyg som är klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen, ska en löpande avgift tas ut enligt tidsbaserad avgift.

För tillsyn, bottenbesiktning eller skrovbesiktning av fartyg som både är klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen och K-märkt av Statens maritima och transporthistoriska museer utgår ingen avgift.

Transport av farligt gods

För tillståndsprövning som rör sjötransporter enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en grundavgift på 5 000 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. 

För tillsyn som rör sjötransporter enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en grundavgift på
5 000 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Bevakning ombord på fartyg

För tillsyn som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på fartyg enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en avgift om 7 100 kronor.

Svavelhaltigt bränsle

För tillsyn som innebär ombordkontroll av svavelhalten i fartygsbränsle ska en avgift på 3 500 kronor per provtagningstillfälle tas ut eller om svavelhalten kan antas överskrida högsta tillåtna gränsvärde för fartyget enligt svavelförordningen (2014:509) och därför föranleder en mer ingående analys.

För annan tillsyn samt prövning av ärenden enligt samma  förordning ska en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift tas ut.

Återvinningsförordningen

För tillsyn enligt 2 kap. 27 § 3 miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Toalettavfall från fritidsfartyg

För prövning av ansökan om undantag från förbudet i 11 kap. 3 §
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder
mot förorening från fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Barlastvattenhanteringsplan och internationellt certifikat om hantering av barlastvatten

För prövning av en ansökan om godkännande eller ändring av barlastvattenhanteringsplan och för utfärdande av internationellt certifikat om hantering av barlastvatten enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Ansökan om dispens och om godkännande av system och metoder för hantering av barlastvatten

För prövning av en ansökan om dispens från bestämmelserna om hanteringsmetoder i 2 kap. 1 § barlastvattenlagen (2009:1165) ska en avgift på 3 500 kronor samt en tidsbaserad avgift tas ut. Avgift ska tas även ut för att täcka övriga kostnader som uppkommit i ärendet.

För prövning av en ansökan om godkännande av system och metoder för hantering av barlastvatten och program för bedömning av teknologier för barlastvattenrening enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. Avgift ska även tas ut för att täcka övriga kostnader som uppkommit i ärendet.

Tillsyn enligt AFS-förordningen

För tillsyn av fartyg som föranleder att åtgärd måste vidtas för att säkerställa efterlevnaden av förordningen (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föroreningar ska, i fråga om fartyg som inte kräver certifiering eller AFS-försäkran enligt artikel 6 i förordningen, en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. Avgift ska även tas ut för att täcka kostnader för provtagning, undersökning av prov samt övriga kostnader som uppkommit i ärendet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!