Tillsyn av fartyg

Nybyggnation, ombyggnation och inflaggning

För tillsyn i samband med nybyggnation, ombyggnation eller inflaggning av fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart ska en grundavgift på 4 000 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

För tillsyn i samband med nybyggnation, ombyggnation eller inflaggning av fartyg som inte omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart ska en grundavgift på 6 000 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Årsavgift för fartyg i nationell sjöfart

För fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart ska en årsavgift per tillsynsobjekt tas ut enligt följande tabell. Debitering av årsavgiften sker i samband med att självdeklaration lämnas.

Fartygstyp Avgift (kr)
Fritidsfartyg 2 500
Passagerarfartyg, fartområde A-C 25 000
Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd upp till 15 m 6 500
Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd 15-24 m 10 000
Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd över 24 m 13 500
Övriga handelsfartyg längd 5-15 m med max 12 passagerare 6 000
Övriga handelsfartyg längd 5-15 m 3 000
Övriga handelsfartyg längd 15-24 m 8 000
Övriga handelsfartyg längd över 24 m 11 500


Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg ska betala en avgift som motsvarar certifikatet enligt den högsta taxan.

Om rapporteringen av uppgifter för egenkontroll sker på annat sätt än i det system som är anvisat, ska en avgift på 500 kronor tas ut.

För bottenbesiktning eller skrovbesiktning ska en avgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Årsavgift för periodisk tillsyn av fartyg (som inte omfattas av TSFS 2017:26) 

För periodisk tillsyn av fartyg som inte omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, ska en årsavgift per tillsynsobjekt tas ut enligt följande tabeller, om inget annat anges.

Fartygstyp Avgift
  Ingen delegation Delvis delegerad tillsyn Fullständigt delegerad tillsyn
Lastfartyg under 500 brutto 26 000 19 000 12 500
Lastfartyg över 499 brutto men under 5000  brutto 85 000 57 000 19 000
Lastfartyg över 4999 brutto 85 000 57 000 34 000
Passagerarfartyg under 500 brutto i internationell trafik och EU-passfartyg i fartområde A. 43 000 30 000 14 000
Passagerarfartyg över 499 brutto i internationell trafik 138 000 70 000 35 000
EU-passfartyg, fartområde B-D 31 000 - 8 500
EU-fiskefartyg 29 000 - 7 500
Pråmar 13 500 6 500

Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg ska betala en avgift som motsvarar certifikatet enligt den högsta taxan.

För tillsyn, bottenbesiktning eller skrovbesiktning av fartyg som är klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen, ska en löpande avgift tas ut enligt tidsbaserad avgift.

För tillsyn, bottenbesiktning eller skrovbesiktning av fartyg som både är klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen och K-märkt av Sjöhistoriska museet utgår ingen avgift.

Transport av farligt gods

För tillståndsprövning som rör sjötransporter enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. 

För tillsyn som rör sjötransporter enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en grundavgift på
3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Bevakning ombord på fartyg

För tillsyn som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på fartyg enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en avgift om 7 100 kronor.

Svavelhaltigt bränsle

För tillsyn som innebär ombordkontroll av svavelhalten i fartygsbränsle ska en avgift på 3 500 kronor per provtagningstillfälle tas ut eller om svavelhalten kan antas överskrida högsta tillåtna gränsvärde för fartyget enligt svavelförordningen (2014:509) och därför föranleder en mer ingående analys.

För annan tillsyn samt prövning av ärenden enligt samma  förordning ska en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift tas ut.

Återvinningsförordningen

För tillsyn enligt 2 kap. 27 § 3 miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Toalettavfall från fritidsfartyg

För prövning av ansökan om undantag från förbudet i 11 kap. 3 §
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder
mot förorening från fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Barlastvattenhanteringsplan och internationellt certifikat om hantering av barlastvatten

För prövning av en ansökan om godkännande eller ändring av barlastvattenhanteringsplan och för utfärdande av internationellt certifikat om hantering av barlastvatten enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Ansökan om dispens och om godkännande av system och metoder för hantering av barlastvatten

För prövning av en ansökan om dispens från bestämmelserna om hanteringsmetoder i 2 kap. 1 § barlastvattenlagen (2009:1165) ska en avgift på 21 000 kronor tas ut. Avgift ska tas även ut för att täcka övriga kostnader som uppkommit i ärendet.

För prövning av en ansökan om godkännande av system och metoder för hantering av barlastvatten och program för bedömning av teknologier för barlastvattenrening enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. Avgift ska även tas ut för att täcka övriga kostnader som uppkommit i ärendet.

Tillsyn enligt AFS-förordningen

För tillsyn av fartyg som föranleder att åtgärd måste vidtas för att säkerställa efterlevnaden av förordningen (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föroreningar ska, i fråga om fartyg som inte kräver certifiering eller AFS-försäkran enligt artikel 6 i förordningen, en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. Avgift ska även tas ut för att täcka kostnader för provtagning, undersökning av prov samt övriga kostnader som uppkommit i ärendet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!