Tillsyn av transporter av farligt gods

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Järnvägsföretag som har säkerhetsintyg del B

Transportstyrelsen tar ut en avgift för tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B i Sverige och vars tillstånd omfattar sådana transporter.

Typ av trafik som tillsynsobjektet bedriver

Årlig avgift (kr)

Järnvägstrafik endast på sidospår 41 000
Järnvägstrafik till någon del på huvudspår 62 000

Järnvägsföretag som har särskilt tillstånd

Transportstyrelsen tar ut en avgift för tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats särskilt tillstånd som omfattar sådana transporter.

Typ av trafik som tillsynsobjektet bedriver Årlig avgift(kr)
Enbart växling på huvudspår och/eller järnvägstrafik endast på sidospår 21 000
Annan järnvägstrafik på huvudspår än enbart växling 62 000

Järnvägsföretag som har nationellt trafiksäkerhetstillstånd

För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats nationellt trafiksäkerhetstillstånd som omfattar sådana transporter debiteras en årlig avgift om 
21 000 kronor.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!