Säkerhetstillsyn

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Järnvägsföretag

Transportstyrelsen kontrollerar genom tillsyn att de järnvägsföretag som har tillstånd uppfyller kraven och har rätt säkerhetsnivå.

I årsavgiften för tillsyn ingår planering, genomförande, resor och efterarbete. All hantering i samband med ändringar, förnyelser och återkallanden av tillstånd ingår också i den årliga tillsynsavgiften. Avgiften består även av kostnader för avskrivning, drift och förvaltning av de it-system som används för verksamheten.

Vi tillämpar riskbedömningar när vi väljer ut vilka verksamheter som ska granskas. Därmed riktar vi säkerhetstillsynen mot:

  • verksamheter där en olycka kan få stor konsekvens och sannolikheten för att den inträffar inte är försumbar
  • verksamheter där det är hög sannolikhet för att en olycka kan inträffa och där konsekvenserna inte är acceptabla.

Vi genomför också tillsyn inför en förnyelse av tillstånden (giltighetstid upp till fem år). Detta gäller för säkerhetsintyg del A och del B. Tillståndsformerna särskilt tillstånd, nationellt trafiksäkerhetstillstånd och licens gäller tillsvidare.

Antalet tillsynstillfällen under en viss period kan därför variera mellan företagen.

Totalt sett gynnar det kollektivet om samtliga tillståndsinnehavare uppfyller de krav som ställs.

Järnvägsföretag med säkerhetsintyg del B

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för säkerhetstillsyn av järnvägsföretag, som har beviljats säkerhetsintyg del B i Sverige.

För tillsynsobjekt som bedriver järnvägstrafik endast på sidospår är den årliga avgiften 78 000 kr.

För tillsynsobjekt som till någon del bedriver järnvägstrafik på huvudspår debiteras den årliga avgiften enligt tabell nedan.

Järnvägsföretagskategori  Antal anställda  Årlig avgift (kr)
Mikroföretag upp till 9  147 000
Småföretag 10-49  228 000
Medelstort företag 50-249  325 000
Storföretag 250-749  615 000
Makroföretag 750 eller fler  1 099 000

Klassificering av företagskategorier baseras på antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är inbegripna i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer.

Järnvägsföretag med särskilt tillstånd

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som beviljats särskilt tillstånd.

Typ av trafik som tillsynsobjektet bedriver  Årlig avgift (kr)
Enbart växling på huvudspår och/eller järnvägstrafik endast på sidospår 37 000
Annan järnvägstrafik på huvudspår än enbart växling 228 000

Järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som beviljats nationellt trafiksäkerhetstillstånd.

Typ av trafik som tillsynsobjektet bedriver  Årlig avgift (kr)
Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods 37 000
Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur 228 000

Infrastrukturförvaltare

Transportstyrelsen tar ut en avgift av den som har säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare. Nivån på avgiften skiljer sig åt beroende på om säkerhetstillståndet omfattar huvudspår eller inte.

Säkerhetstillstånd som omfattar huvudspår

Uppgifterna avser antal spårkilometer som infrastrukturförvaltaren förvaltar och/eller bedriver trafikledning på.

Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar och/eller bedriver trafikledning på Årlig avgift (kr)
sidospår - 1,0 km 8 000
sidospår - 1,1 - 9,9 km 26 000
sidospår - 1,1 - 9,9 km eget gods på egen infrastruktur 11 000
sidospår - 10 - 100 km 34 500
sidospår - 101 km -  41 000
Huvudspår - 100 km 69 000
Huvudspår - 101 -1999 km 303 000
Huvudspår - 2000 km - 10 143 000
Huvudspår - 100 km, enbart trafikledning 1 500
Huvudspår - 101 - 1999 km, enbart trafikledning 8 500
Huvudspår - 2000 km -, enbart trafikledning 27 500

Spårinnehavare och särskild trafikledningsverksamhet

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för säkerhetstillsyn av den som har tillstånd för drift av spåranläggning (spårinnehav) drift av spårtrafik (trafikutövning) eller särskild trafikledningsverksamhet.

Antal  spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar och/eller bedriver trafikledning på

Årlig avgift (kr)

Spårinnehavare, < 10 km spårlängd 55 000
Spårinnehavare, 10 - 99 km spårlängd 83 000
Spårinnehavare, 100 - 199 km spårlängd 220 500
Spårinnehavare, > 200 km spårlängd 551 500
Trafikutövare, < 15 milj person km 55 000
Trafikutövare, 15 - 800 milj person km 138 000
Trafikutövare, < 800 milj person km 551 000
Särskild trafikledning på tunnelbana och/eller spårväg 19 000

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!