Ansökan om taxiförarlegitimation

När du har gjort både de två delprov som ingår i kunskapsprovet och körprovet med godkänt resultat ansöker du om taxiförarlegitimation hos Transportstyrelsen. Du ska även skicka med läkarintyg.

Du ansöker om taxilegitimation via vår e-tjänst. Tjänsten kräver e-legitimation.

Läkarintyg vid ansökan

Läkarintyg ska lämnas vid ansökan om taxiförarlegitimation. Hos läkaren ska du kunna legitimera dig. Läkarintyget ska vara utfärdat inom två månader före ansökan. 

Du som är läkare kan lämna in läkarintyg digitalt till Transportstyrelsen. Endast läkare kan logga in i tjänsten. 

Länk till Webcert

Här kan du läsa mer om ansökan. 

Krav för taxiförarlegitimation

Du behöver uppfylla dessa krav för att kunna få taxiförarlegitimation:

 • Du ska vara minst 21 år gammal.
 • Du har haft körkort med behörighet B i minst två år. Körkortet får inte ha varit återkallat under de två senaste åren. Du kan också uppfylla kravet genom att ha  körkort med behörighet D.
 • Du ska uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter.
 • Du ska vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad.
 • Du ska ha blivit godkänd på ett körprov för taxiförarlegitimation.

Att vara lämplig i fråga om yrkeskompetens innebär att du är godkänd på de skriftliga proven i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation. Du gör proven hos Trafikverket. Godkända prov i yrkeskompetens får inte vara äldre än tre år vid ansökan.

Även körprov för taxiförarlegitimation gör du hos Trafikverket. Godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år vid ansökan.

Läkarintyg

Innan du ansöker om taxiförarlegitimation så ska du genomgå en läkarundersökning. Läkaren utfärdar ett läkarintyg som du ska lämna in i samband med ansökan. Läkaren kan ofta fylla i läkarintyget digitalt och sända det direkt till Transportstyrelsen. 

Du kan ibland behöva lämna in fler läkarintyg om läkarintyget visar att du har någon sjukdom. Du får i så fall ett brev från Transportstyrelsen när vi prövar din ansökan. 

Transportstyrelsen kan besluta om villkor för din taxiförarlegitimation. Det innebär att du inom en viss tid ska lämna in ett nytt läkarintyg för att visa att du fortfarande uppfyller de medicinska kraven för taxiförare. 

Om du är osäker på om du kan få taxiförarlegitimation på grund av att du har en viss sjukdom kan du ansöka om förhandsbesked. Vi prövar då om det finns hinder mot att ge dig en taxiförarlegitimation. Vid ansökan om förhandsbesked för taxiförarlegitimation ska du lämna in läkarintyg för taxiförarlegitimation och intyg från läkare med specialistkompetens gällande din sjukdom. 

Mer information om de medicinska kraven för taxiförare finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m..

När behöver jag skicka intyg från ett annat land?

Om du har utländskt körkort ska du bifoga ett intyg från körkortsmyndigheten i det land som utfärdat ditt körkort. Intyget ska visa om körkortet är gällande och om det har varit indraget eller återkallat under de senaste två åren (oavsett anledning). Om du under de senaste två åren har bytt ett utländskt körkort mot ett körkort i ett annat land (ej Sverige) så måste du bifoga intyg från båda länderna i din ansökan. 

Om du har ett utländskt körkort måste du vara medborgare i ett EES-land för att köra ett svenskt fordon i taxitrafik. Är du inte medborgare i ett EES-land behöver du skaffa ett svenskt körkort för att få köra taxi.

Du som inte bott i Sverige de senaste fem åren måste komplettera din ansökan med ett utdrag, motsvarande polisregisterutdrag, från behörig utländsk myndighet i det eller de länder du vistats i under de senaste fem åren. Syftet med utdraget är att du ska visa att kravet på laglydnad är uppfyllt. Observera att kravet på behörig myndighet kräver att landet har en fungerande statsapparat.

Om du har vistats i ett annat EU-land kan du ansöka om utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister hos Polisen i Sverige.

Vad händer när ansökan skickats in?

Ibland behöver Transportstyrelsen fler uppgifter från dig för att kunna bedöma om du uppfyller kraven för att kunna få en taxiförarlegitimation. Vi skickar då ett brev till dig med ett svarsdatum. Brevet kallas för begäran om komplettering. Läs noga igenom brevet för att få veta vilka uppgifter som Transportstyrelsen behöver. 

Om Transportstyrelsen informerar dig att du behöver komplettera din ansökan med ytterligare dokument kan du göra detta genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst Komplettera ärende med dokument. Du kan även komplettera ditt ärende genom att skicka dokumenten med post till Transportstyrelsen.

 • Tänk på att polisregisterutdrag från andra länder måste skickas i original.
 • Om du ska komplettera med ett läkarintyg finns möjligheten för läkare att skicka in ett digitalt läkarintyg för taxiförarlegitimation till Transportstyrelsen.

Om Transportstyrelsen bedömer att du inte uppfyller ett eller flera krav för att kunna få en taxiförarlegitimation kommer vi att skicka ett brev till dig. Brevet kallas för en underrättelse. Exempel på situationer när Transportstyrelsen skickar en underrättelse:

 • Du har fått böter flera gånger för att du har brutit mot trafikreglerna.
 • Du har dömts för ett eller flera brott.
 • Du har inte haft körkort utan avbrott i två år.
 • Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska kraven.

I underrättelsen står ett datum som du senast ska svara på brevet. Efter det datumet kommer utredaren på Transportstyrelsen att fatta ett beslut. 

Enklaste sättet att svara på Transportstyrelsens underrättelse är att du laddar upp ditt brev i vår e-tjänst Komplettera ärende med dokument

När Transporstyrelsen har prövat din ansökan skickas ett beslut. Om du har fått ett brev med ett svarsdatum kommer beslutet i de flesta fall att skickas när svarsdatumet har passerat. 

Om du får taxiförarlegitimationen så måste du vänta tills du har fått taxiförarlegitimationen tillverkad och skickad till dig innan du får köra taxi. Tillsammans med beslutet får du en så kallad grundhandling och ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften. Din taxiförarlegitimation kommer att tillverkas när både grundhandlingen kommit in och tillverkningsavgiften är betald. 

Om du får avslag på ansökan om taxiförarlegitimation eftersom du har begått brott kommer Transportstyrelsen att besluta att du får en olämplighetstid. Under tiden som du har en olämplighetstid kan du inte ansöka om taxiförarlegitimation på nytt. En olämplighetstids längd sträcker sig från sex månader till fem år. Det framgår i beslutet hur lång olämplighetstid som Transportstyrelsen har bestämt. 

Det går att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen. Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Överklagandet måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten men du skickar ditt överklagande till Transportstyrelsen.

Har du frågor kring ansökan vänligen kontakta kundtjänst för yrkestrafik 0771-503 503.

Förhandsbesked för taxiförarlegitimation

Om du är osäker på om du kan få taxiförarlegitimation eftersom du är dömd för brott eller har en sjukdom kan du ansöka om ett förhandsbesked. Transportstyrelsen prövar då om det finns hinder mot att ge dig en taxiförarlegitimation. Vi rekommenderar att du ansöker om förhandsbesked för taxiförarlegitimation om du är osäker innan du gör proven hos Trafikverket. 

Om ansökan gäller medicinska förhållanden ska du bifoga läkarintyg gällande din sjukdom. 

Har du frågor kring ansökan vänligen kontakta kundtjänst för yrkestrafik 0771-503 503.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!