Dröjsmålsavgift

Fordonet får inte användas efter sista angiven bokföringsdag, om skatten inte har bokförts som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt. Om en skatt inte betalas i tid, påförs alltid dröjsmålsavgift på minst 100 kronor.

Dröjsmålsavgiften beräknas efter en procentsats utifrån det ursprungliga beloppet men är alltid minst 100 kronor. Undantag gäller om den obetalda summan är mindre än 100 kronor: då blir dröjsmålsavgiften samma belopp som den obetalda skulden. Så länge skatten inte betalats, ökar procentsatsen vid varje månadsskifte.

Systemet med dröjsmålsavgift är lagstadgat och ska

  • främja intresset av att betalningen sker i rätt tid
  • verka för en snabb betalning även efter förfallodagen
  • ge staten rimlig ersättning för de extra kostnaderna
  • täcka statens ränteförlust och kostnader för faktisk utnyttjad kredit.

Om det finns särskilda skäl, kan Skatteverket medge befrielse från dröjsmålsavgift.