TSFS 2015:77
Transportstyrelsens föreskrifter om bedrivande av tågtrafik

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:31

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om bedrivande av tågtrafik som följer av bilagan till kommissionens beslut 2012/757/EU av den 14 november 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om ändring av beslut 2007/756/EG, i lydelse enligt kommissionens beslut 2013/710/EU.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:77

I kraft 2016-03-01. PDF 213 kB

Ändringar

TSFS 2016:6

I kraft 2016-03-01. PDF 19 kB.

Ändr. 2 kap. 1 §.

TSFS 2022:31

I kraft 2022-06-01. PDF 96 kB.

Upph. TSFS 2015:77.