Ansökan om miljö- och luftvärdighetshandlingar

Här har vi samlat viktiga tips som är bra för dig att känna till innan du köper och importerar ett luftfartyg till Sverige, samt hur du genomför en ansökan om import.

Exportluftvärdighetsbevis

Ett exportluftvärdighetsbevis är en transferhandling som är utfärdat av luftfartsmyndigheten i det land som luftfartyget kommer ifrån. Exportluftvärdighetsbeviset beskriver luftvärdighetsstatusen.

Vid ansökan av import ska ett exportluftvärdighetsbevis bifogas för
EASA-luftfartyg som kommer ifrån ett land som inte är en del av EU/EASA.

Ett exportluftvärdighetsbevis krävs också vid ansökan av import för samtliga bilaga I- eller statsluftfartyg, oavsett exporterande land.

Exportluftvärdighetsbeviset måste inhämtas innan luftfartyget lämnar det andra registret.

Notera att för EASA-luftfartyg som kommer ifrån EU/EASA används istället ett granskningsbevis (ARC) som transferhandling.

Instruktioner inför ansökan om import

Här följer grundregler vid ansökan om import, samt en beskrivning av ärendets gång.

En kontaktperson

För en snabb handläggning är det bra om du namnger endast en kontaktperson i ärendet. När din ansökan kommit in till Transportstyrelsen, skickar vi en bekräftelse till dig som ansöker. Om någon uppgift eller handling saknas, skickar vi en begäran om komplettering.

Vidimering och underskrift

Vid vidimering av dokument ska dokumenten skrivas under av två personer. Det ska finnas namnförtydligande och datum.

Det är du som är operatör/ägare som ska skriva under ansökan. I annat fall ska du skicka in ett intyg som säger att sökanden får ansöka på dina vägnar.

Ärendenummer hos Transportstyrelsen

I våra utskick hittar du ett ärendenummer, det ska alltid användas vid fortsatt kontakt med Transportstyrelsen.

Komplett ansökan

Den tekniska granskningen startar först när alla handlingar i ärendet kommit in och är korrekt ifyllda.

Enligt Del M har Transportstyrelsen 30 dagar på sig för granskning av en rekommendationsrapport (granskningen kan även inkludera en inspektion av luftfartyget), men målet är att granska ett importärende på 10 arbetsdagar om ansökan är komplett. Om det behövs kompletteringar eller inspektion av luftfartyget tar det längre tid.

Utländsk CAMO

Om rekommendationsrapporten kommer från en CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation), ska ytterligare två dokument bifogas:

  • en kopia på deras tillstånd (blankett 14)
  • en kopia från deras verksamhetshandbok (CAME) där det framgår att den som undertecknat rekommendationsrapporten är auktoriserad att utföra granskningen.

Ansökan

Frågor du bör ställa dig före ansökan

Är ditt luftfartyg:

  • ett EASA Luftfartyg eller ett bilaga I-/statsluftfartyg? (olika ansökningsblanketter)
  • nytt eller begagnat? (olika checklistor)
  • från tredje land eller ska det ske en överföring inom EU/EASA? (olika checklistor)
  • ett EASA luftfartyg, ska det då ha ett luftvärdighetsbevis eller ett flygtillstånd (olika ansökningsblanketter och checklistor).

Skriv ut en checklista

Skriv ut den checklista som passar för ditt specifika fall och gå igenom vilka dokument som behöver skickas in. Observera att dessa checklistor bara behandlar luftvärdighet och miljövärdighet, inte registrering av luftfartyget.