TSFS 2012:87
Transportstyrelsens föreskrifter om konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande av flygmateriel m.m.

Författningen upphävd 2021-01-01 genom TSFS 2020:87

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande, utfärdande av typintyg samt typacceptering av flygmateriel som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG. Dessa föreskrifter ska inte tillämpas vid amatörbyggnad av luftfartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:87

I kraft 2012-08-01. PDF 94 kB

Ändringar

TSFS 2016:43

I kraft 2016-07-01. PDF 240 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 3 §§; upph. 6 kap. 6 §.

TSFS 2020:87

I kraft 2021-01-01. PDF 113 kB.

Upph. TSFS 2012:87.