TSFS 2009:91
Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Författningen upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:106

Föreskriften innehåller bestämmelser som införlivar den internationella IMDG-koden (The International Maritime Dangerous Goods Code). Koden anger vad som gäller vid transport av farlig last till sjöss. Reglerna omfattar bl.a. följande områden: – Allmänna bestämmelser, definitioner och utbildning – Klassificering – Farligt godslista och bestämmelser för begränsade mängder – Förpacknings- och tankbestämmelser – Bestämmelser för avsändning – Konstruktioner och test av förpackningar, IBC:er, storförpackningar, UN tankar och vägtankfordon – Bestämmelser om transportåtgärder.

Grundform

TSFS 2009:91

I kraft 2010-01-01. PDF 8146 kB

Ändringar

TSFS 2011:95

I kraft 2012-01-01. PDF 9025 kB.

Ändr. 2, 4, 5 och 7 §§ samt bilaga 1; nya 6 a, 6 b och 7 a §§ samt bilaga 2; allmänna råd.