SJÖFS 1994:21 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken

Författningen upphävd 2010-11-01 genom TSFS 2010:158

Ändringar

TSFS 2009:46

I kraft 2009-07-01. PDF 102 kB.

Upph. 1 kap. 3 §, 2 kap., 3 kap. 6 a–8 §§, 4 kap. och 5 kap. samt rubrikerna närmast före 1 kap. 2 § och 3 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 2 §.

TSFS 2010:158

I kraft 2010-11-01. PDF 86 kB.

Upph. SJÖFS 1994:21.