LFS 2006:16 Luftfartsstyrelsens föreskrifter Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.2 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande av speditör med fraktterminal

Författningen upphävd 2010-04-29 genom TSFS 2010:63

Ändringar

TSFS 2009:22

I kraft 2009-07-01. PDF 61 kB.

Ändr. mom. 7.5.2; nytt mom. 7.6.4.