LFS 2006:15 Luftfartsstyrelsens föreskrifter Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.1 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande av speditörer

Författningen upphävd 2010-04-29 genom TSFS 2010:63

Ändringar

TSFS 2009:21

I kraft 2009-07-01. PDF 474 kB.

Ändr. mom. 6.2; nytt mom. 6.6.