VVFS 2003:22 Vägverkets föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Författningen upphävd 2013-12-01 genom TSFS 2013:63

Ändringar

TSFS 2009:16

I kraft 2009-04-29. PDF 54 kB.

Upph. 9 kap. 9, 18–20 och 22–47 §§, 12 kap. 93 §, 14 kap. 1 och 4–19 §§, 16 kap. 4 §, 17 kap. 12–18 och 20 §§, 19 kap., 20 kap. 32–42 §§, 31 kap. 17 §, 35 kap. 8 och 11 §§, 38 kap. 19–28 §§, 39 kap. 4 och 5 §§ samt 40 kap. 2, 8 och 37 §§ samt rubrikerna före 9 kap. 18 § och 40 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 6 kap. 38, 39 och 43 §§, 9 kap. 4, 6–8, 10–12, 14 och 21 §§, rubrikerna före 9 kap. 12 och 14 §§, 14 kap. 2 c–2 e, 2 h–2 j och 3 §§, 17 kap. 10, 19 och 34 §§, 31 kap. 11, 12 och 26–28 §§, 32 kap. 4 §, 38 kap. 17 och 18 §§, 39 kap. 1 och 3 §§, 40 kap. 4 och 7 §§ samt rubriken före 40 kap. 8 §; nya paragrafer 2 kap. 2 a §, 31 kap. 12 a § och 27 a §, 39 kap. 1 a och 1 b §§ samt 40 kap. 4 a § samt närmast före 9 kap. 6, 17 och 21 §§ nya rubriker samt beslutar allmänna råd.

TSFS 2009:61

I kraft 2009-08-01. PDF 26 kB.

Ny 2 kap. 71 §; ändr. 2 kap. 12 § och 6 kap. 6 §.

TSFS 2009:85

I kraft 2009-10-15. PDF 54 kB.

Ändr. 2 kap. 22 § samt 21 kap. 4, 15 och 63 §§; nya 9 kap. 9 § samt 21 kap. 57 a, 78 a och 114 a §§ samt ny rubrik närmast före 9 kap. 9 §.

TSFS 2009:89

I kraft 2009-12-01. PDF 84 kB.

Ändr. 43 kap. 2, 4 och 7 §§ och 44 kap. 3 §.

TSFS 2010:3

I kraft 2010-02-15. PDF 64 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §.

TSFS 2010:8

I kraft 2010-03-05. PDF 62 kB.

Ändr. 2 kap. 67 §.

TSFS 2011:28

I kraft 2011-04-09. PDF 24 kB.

Ändr. 2 kap. 2 a och 46 §§.

TSFS 2011:36

I kraft 2011-05-01. PDF 130 kB.

Upph. 5 kap. 11 och 14 §§, 38 kap. 72 §, samt 41 kap. 49 och 54 §§; rubriken närmast före 5 kap. 14 § utgår; ändr. 1 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 5–7, 9, 10, 12, 13, 15, 19 och 25 §§, 6 kap. 38 och 39 §§, 41 kap. 50–53 §§, 42 kap. 70 § samt 43 kap. 1, 3, och 6 §§.

TSFS 2012:30

I kraft 2012-07-01. PDF 70 kB.

Upph. 42 kap. 2–37 §§; ändr. 42 kap. 1, 38 och 40 a §§.

TSFS 2012:75

I kraft 2012-08-01. PDF 21 kB.

Ny 5 kap. 26 § samt närmast före 26 § en ny rubrik.

TSFS 2012:132

I kraft 2013-01-01. PDF 49 kB.

Ändr. författningsrubrik; allmänna råd.

Rättelser

TSFS 2012:75

PDF 21 kB.

Rättelsen avser den nya paragrafens nummer.