Transportstyrelsen fattar beslutet om ett fordon ska beviljas enskilt godkännande eller inte. I huvudsak baseras beslutet på den bedömningsrapport som skickas in till oss av besiktningsföretaget efter provningen. Du som ansökt får beslutet vid provningstillfället.

Rapporteringen från besiktningsföretaget till Transportstyrelsen sker elektroniskt. Transportstyrelsen fattar omedelbart beslut och besked lämnas omgående till besiktningsförrättaren.

Du får beslutet vid provningstillfället.

Om du som ansöker inte har tillstånd att betraktas som importör eller yrkesmässig tillverkare, kommer ditt fordon att kunna registreras i vägtrafikregistret först efter att fordonet godkänns.

Du kan begära omprövning

Om du inte är nöjd med beslutet, kan du begära omprövning. En begäran om omprövning ska ha kommit till oss på Transportstyrelsen inom ett år från dagen för beslutet. Omprövningar hanteras av enhet Teknik väg, på Transportstyrelsen i Borlänge. En begäran om omprövning skickas till:

Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen, sektion regelinformation
Box 267
781 23 BORLÄNGE

Omprovning – när fel och brister åtgärdats

Du kan åtgärda de fel och brister som påträffats vid provningen och inom två månader låta fordonet provas på nytt. Kontrollen begränsas då till de delar som tidigare underkänts.

Intyg om enskilt godkännande

Ibland kan det finnas anledning att ansöka om enskilt godkännande också för fordon som inte ska registreras i Sverige. Det kan till exempelvis gälla när fordonet säljs till utlandet I sådana fall utfärdar Transportstyrelsen ett intyg om enskilt godkännande.

Formella intyg kan också utfärdas för fordon som registreras i Sverige. Fordonets tekniska uppgifter och att fordonet beviljats ett enskilt godkännande kommer dock också att framgå av fordonets registreringsbevis.