Sanering av båtbotten

Transportstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter tagit fram rekommendationer för sanering av båtbottenfärger. Rekommendationerna är avsedda att vara en hjälp till dem som ska ta bort båtbottenfärg som innehåller tributyltenn (TBT) eller andra farliga ämnen för att arbetet ska utföras på ett miljö- och hälsosäkert sätt.

Mer än 98 % av färgpartiklarna och biociderna från bottenfärgen tas omhand förutsatt att du använder någon av de rekommenderade metoderna och utför dem med rätt riskminskande åtgärder!

Rekommenderade metoder

 • Slipning, kopplad till dammsugare
 • Torrskrapning, kopplad till dammsugare
 • Gelbehandling med skrapa
 • Blästring med sand eller kolsyra (bör utföras av yrkeskunnig person)

Riskminskande åtgärder

För att metoderna ska vara säkra från miljö- och hälsosynpunkt måste arbetet följa de riskminskande åtgärder som beskrivs i rekommendationerna. Om en eller flera av dessa åtgärder utesluts eller vidtas på fel sätt finns det risk för att allt färgavfall sprids till miljön. Det är därför viktigt att följa rekommendationens lathund som beskriver de riskminskande åtgärderna och hur sanering genomförs med de olika metoderna.  

Vid sanering är det viktigt att:

 • Skydda marken
  Marken under båten måste skyddas från färgrester som innehåller farliga ämnen och det görs bäst med en tålig plast.
 • Skydda mot vind och regn
  Skapa en vindstilla och regnfri miljö för att undvika att färgrester och damm blåser iväg eller rinner bort, t ex genom att tejpa plast runt båtens skrov
 • Skapa en miljö med undertryck vid blästring
  Vid blästring bildas ett finkornigt damm som är svårt att kontrollera och farligt att andas in – en miljö med undertryck möjliggör insamling av dammet.
 • Blästring utförs av yrkeskunnig person
  Blästring bör utföras med yrkeskunnig person som har rätt utrustning och kompetens – det är även viktigt för att resultatet ska bli bra och att skrovet inte skadas.
 • Samla upp färgrester
  Färgdamm och färgrester och annat material som kommit i kontakt med färgrester måste samlas upp och hanteras som farligt avfall.
 • Använda personlig skyddsutrustning
  Den som utför arbetet bör ha andningsskydd som är anpassat till det aktuella arbetet och lämpliga dammtäta skyddskläder för att inte utsättas för hälsofarliga partiklar.
 • Hantera och samla in farligt avfall
  Marktäckningen och skrovtäckningen rullas ihop och hanteras som farligt avfall. Även skyddskläder, dammsugarpåsar, trasor med mera, hanteras som farligt avfall. Det farliga avfallet ska tas omhand av godkänd transportör eller mottagare av farligt avfall.
 • Skydda människor och djur i omgivningen
  Säkerställ att inte obehöriga eller djur kommer in på arbetsområdet eller det område där farligt avfall förvaras

Detta är en mycket översiktlig beskrivning av rekommendationerna. Vi föreslår att man läser hela rekommendationen.

Rekommendation sanering bottenfärg (pdf)


Rekommendationerna baseras på en undersökning av RISE (Research Institutes of Sweden) genomfört på uppdrag av Transportstyrelsen. Syftet var att undersöka spridningen av biocider vid sanering av bottenfärg från fritidsbåtar.

Se "Bestämning av biocidspridning vid sanering av bottenfärg från fritidsbåtar"

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!