TSFS 2022:52
Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Dessa föreskrifter gäller transporter till sjöss av förpackat farligt gods som utförs med svenska fartyg, eller med utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium. Föreskrifterna ska tillämpas från och med att det förpackade farliga godset som avses att transporteras till sjöss har checkats in i en svensk hamn.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2022:52

I kraft 2022-07-01. PDF 16221 kB

Ändringar

TSFS 2023:64

I kraft 2024-01-01. PDF 3806 kB.

Ändr. 1, 3, 4, 11–13 §§, rubriken närmast före 11 § samt bilaga 1 och bilaga 2.