TSFS 2023:3
Transportstyrelsens föreskrifter om miljövärdighetsbevis och bullerkrav för mindre underljudsplan

Dessa föreskrifter gäller för luftfartyg som är undantagna enligt artikel 2.8 och bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91.

Grundform

TSFS 2023:3

I kraft 2023-05-01. PDF 114 kB