SJÖFS 2001:13 Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar

Ändringar

TSFS 2023:13

I kraft 2023-05-01. PDF 111 kB.

Upph. SJÖFS 2001:13.