TSFS 2023:12
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar

Dessa föreskrifter ska tillämpas på svenska fritidsbåtshamnar. Mottagningsanordningar för avfall ska finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallsavlämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Detta gäller inte i sådana hamnar som omfattas av undantag från krav på att ha mottagningsanordningar enligt 3 kap. 5 a § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Grundform

TSFS 2023:12

I kraft 2023-05-01. PDF 229 kB