TSFS 2021:89
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (IGC-koden)

Gastankfartyg byggda under perioden 1 juli 1986 till och med 30 juni 2016 ska vid transport av kondenserade gaser i bulk uppfylla IGC-koden (the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) i lydelsen enligt resolution MSC.5(48) efter ändringar antagna genom resolutionerna MSC.17(58) , MSC.30(61) , MSC.32(63) , MSC.59(67) , MSC.103(73) , MSC.177(79) och MSC.220 (82). För fartyg byggda den 1 juli 2016 eller senare gäller koden i lydelse enligt resolution MSC.370(93) efter ändringar antagna genom resolutionerna MSC.93/22/Add.1/Corr.3, MSC.93/22/Add.1/Corr.5, MSC.411(97), MSC.441(99), MSC.476(102) och MSC.492(104). Resolutionerna finns i föreskrifternas bilaga 1 och 2.

Grundform

TSFS 2021:89

I kraft 2022-01-01. PDF 42644 kB