TSFS 2019:95
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Dessa föreskrifter ska tillämpas av leverantörer av flygvädertjänst, flygtrafikledningsenheter, de som driver flygplatser där flygvädertjänst utövas och operatörer.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:95

I kraft 2020-01-02. PDF 352 kB

Ändringar

TSFS 2021:49

I kraft 2021-08-12. PDF 207 kB.

Upph. 4 kap. 21, 24 och 25 §§, 5 kap. 6 § samt bilaga 1; utgår rubr. närmast före 4 kap. 24 § och rubr. närmast före 5 kap. 6 §; nuvarande bilaga 2 ska betecknas bilaga 1 och bilaga 3 ska betecknas bilaga 2; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 2, 4 och 22 §§, 5 kap. 7–9 och 11 §§, 6 kap. 8 §, 7 kap. 3–5 §§ samt ny bilaga 1; ny rubr. närmast före 2 kap. 4 § och rubr. närmast efter 4 kap. 18 § samt rubr. närmast efter 4 kap. 19 §; ny rubr. närmast före 4 kap. 1 §.