SJÖFS 2004:12 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om kylanläggningar med ammoniak på fartyg

Ändringar

TSFS 2017:39

I kraft 2017-06-01. PDF 148 kB.

Ändr. 1 §.