SJÖFS 1997:15 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om hetoljeanläggningar i fartyg

Ändringar

TSFS 2017:35

I kraft 2017-06-01. PDF 148 kB.

Ändr. 1 §.