TSFS 2017:123
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordonstillverkares ansökan om att få använda fordon i slutserie som avses att tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk. Föreskrifterna ska tillämpas på fordon med ett EU-helfordonstypgodkännande, i enlighet med de EU-rättsakter som anges i 3 kap. 2 § fordonsförordningen (2009:211).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:123

I kraft 2018-02-01. PDF 215 kB

Ändringar

TSFS 2021:40

I kraft 2021-09-01. PDF 131 kB.

Upph. 9 § och bilagan; ändr. 1 § och 3–8 §§.