TSFS 2017:110
Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll, verksamhet och flygning utomhus med obemannade luftfartygssystem inom Sverige som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:110

I kraft 2018-02-01. PDF 881 kB

Ändringar

TSFS 2017:121

I kraft 2018-02-01. PDF 104 kB.

Ändr. ikraftträdande.

TSFS 2020:97

I kraft 2020-12-31. PDF 118 kB.

Ny 1 kap. 1 a §.