TSFS 2011:99
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksäkerhetsgranskare

Författningen upphävd 2022-02-01 genom TSFS 2021:123

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillämpningen av vägsäkerhetslagen (2010:1362) och vägsäkerhetsförordningen (2010:1367) i fråga om målen för utbildning av trafiksäkerhetsgranskare, den kravnivå som de som genomgått utbildningen ska nå, krav för godkännande och erhållande av behörighetsbevis samt utfärdande av behörighetsbevis.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:99

I kraft 2011-12-19. PDF 40 kB

Ändringar

TSFS 2016:119

I kraft 2017-01-01. PDF 289 kB.

Ändr. rubrik till författningen samt 2, 6 och 15 §§; nya 18–20 §§ och nya rubriker närmast före 18 och 20 §§.