SJÖFS 1999:15 Sjöfartsverkets föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Ändringar

TSFS 2016:103

I kraft 2016-11-01. PDF 26 kB.

Upph. SJÖFS 1999:15.