TSFS 2013:14
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m.

Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet och om upphävande av rådets direktiv 91/670 EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG, senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 av den 8 januari 2013 med tillhörande tillämpningsförordningar om sådana undersökningar som krävs för 1. utfärdande, förlängning och förnyelse av ett medicinskt intyg, 2. utfärdande, förlängning och förnyelse av en medicinsk rapport för kabinpersonal, och 3. den fortlöpande övervakningen av fysisk och psykisk lämplighet hos innehavaren av ett medicinskt intyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:14

I kraft 2013-04-08. PDF 71 kB

Ändringar

TSFS 2015:30

I kraft 2015-06-30. PDF 62 kB.

Upph. 7–10, 17–25 §§, bilagan och de allmänna råden till 19, 21 och 25 §§; rubrikerna närmast före 7, 8, 17 och 20–25 §§ utgår; ändr. 3 §.

TSFS 2018:18

I kraft 2018-04-08. PDF 202 kB.

Ändr. 2 §.