SNFS 1991:1 Naturvårdsverkets kungörelse med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon

Ändringar

TSFS 2012:63

I kraft 2012-07-01. PDF 40 kB.

Upph. 2, 28 och 29 §§; ändr. 1, 3–5, 12 och 22 §§; rubriken närmast före 12 § sätts närmast före 9 §; nya 9 och 10 §§, samt närmast före 1 § en ny rubrik.

TSFS 2015:2

I kraft 2015-01-01. PDF 90 kB.

Upph. SNFS 1991:1.