TSFS 2015:1
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer

Författningen upphävd 2019-02-01 genom TSFS 2018:98

Föreskriften handlar bland annat om krav på godkännande vid ändring av luftrum eller flygprocedurer, krav på organisationer och personal som utarbetar ändringsförslag, minimikrav på luftrum vid flygplatser med flygtrafikledning, krav på etablering av APV-procedurer samt krav på flygvalidering av vissa procedurer.

Grundform

TSFS 2015:1

I kraft 2015-02-16. PDF 108 kB