TSFS 2018:98
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer

Föreskriften handlar bland annat om krav på godkännande vid ändring av luftrum eller flygprocedurer, krav på organisationer och personal som utarbetar ändringsförslag, minimikrav på luftrum vid flygplatser med flygtrafikledning, krav på etablering av APV-procedurer samt krav på flygvalidering av vissa procedurer.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2018:98

I kraft 2019-02-01. PDF 322 kB

Rättelser

TSFS 2018:98

PDF 186 kB.

Rättelsen innebär omnumrering av punktlistan i 11 §.