VVFS 2003:28 Vägverkets föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon

Ändringar

TSFS 2010:77

I kraft 2010-05-15. PDF 364 kB.

Upph. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 5 kap 1 § och 7 kap. 14–16 §§; rubriken närmast före 7 kap. 14 § utgår; ändr. 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1–3 §§ och 7 kap. 3, 6, 9, 12, 18 och 21 §§, 8 kap. 1 och 2 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1–3 §§, bilagorna 1 och 3–5 samt rubriken till 8 kap.; nya 6 kap. 4 och 5 §§ och 9 kap. 1 a § samt 10 a kap.

TSFS 2012:128

I kraft 2013-01-01. PDF 37 kB.

Ändr. 7 kap. 1 §.

TSFS 2015:37

I kraft 2016-01-01. PDF 76 kB.

Ändr. bilaga 5.

TSFS 2016:99

I kraft 2016-11-01. PDF 324 kB.

Ändr. 10 a kap. 1 § och bilaga 5.

TSFS 2017:90

I kraft 2017-11-01. PDF 147 kB.

Upph. VVFS 2003:28.