TSFS 2009:52
Transportstyrelsens föreskrifter om marin utrustning

Författningen upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81

Dessa föreskrifter har till syfte att – öka säkerheten och förebygga föroreningar till sjöss genom enhetlig tillämpning av de internationella instrument som reglerar den utrustning som förtecknas i bilaga A till rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/67/EG, och som är avsedd att placeras ombord i fartyg för vilka säkerhetscertifikat utfärdas med medlemsstaterna eller på deras vägnar i enlighet med internationella konventioner, samt – att säkerställa den fria rörligheten för sådan utrustning inom gemenskapen

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:52

I kraft 2009-07-21. PDF 129 kB

Ändringar

TSFS 2010:23

I kraft 2010-04-01. PDF 94 kB.

1 kap. 8 § betecknas 1 kap. 4 § och nuvarande 1 kap. 4–7 §§ betecknas 1 kap. 5–8 §§; rubriken närmast före nuvarande 1 kap. 8 § sätts närmast före nya 1 kap. 4 §; ny 1 kap. 9 §.

TSFS 2011:93

I kraft 2011-12-10. PDF 109 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 4 §§; ny 1 kap. 10 §.

TSFS 2012:103

I kraft 2012-10-05. PDF 109 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 4 §§; ny 1 kap. 11 §.

TSFS 2013:105

I kraft 2013-11-30. PDF 109 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 4 §§; ny 1 kap. 12 §.

TSFS 2014:93

I kraft 2014-12-04. PDF 29 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 4 §§; ny 1 kap. 13 §.

TSFS 2015:39

I kraft 2015-08-14. PDF 67 kB.

Ändr.1 kap. 1 och 4 §§; ny 1 kap. 14 §.

TSFS 2016:20

I kraft 2016-04-30. PDF 33 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 4 §§; ny 1 kap. 15 §.