TSFS 2014:19
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om metoder och teknisk utrustning för säkerhetskontroll – luftfartsskydd

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Föreskrifterna innehåller de metoder som är tillåtna för säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage, lastrumsbagage, andra personer än passagerare och medförda föremål, frakt, post, förnödenheter, vätskor och leveranser. Föreskrifterna innehåller också krav avseende den tekniska utrustning som är tillåten att använda för detta ändamål.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:19

I kraft 2014-05-30. PDF 171 kB

Ändringar

TSFS 2014:89

I kraft 2014-12-15. PDF 383 kB.

Upph. 13 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 4 §, 5 kap. 3 och 5 §§, 8 kap. 1 och 3 §§, 9 kap. 1, 3, 7 och 8 §§, 13 kap. 2 §, 17 kap. 11 § och 18 kap. 1 §; nya 1 kap. 3 a §, 8 kap. 7 och 8 §§ samt bilaga 5 och beslut av allmänna råd.