SJÖFS 2008:83 Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde

Ändringar

TSFS 2009:118

I kraft 2010-01-01. PDF 188 kB.

Ändr. 2 kap. 1, 2, 5, 14, 15 och 17 §, 6 kap. 1–3 §, 8 kap. 1–5 § samt 9 kap. 1 §.

TSFS 2014:13

I kraft 2014-04-01. PDF 18 kB.

Upph. SJÖFS 2008:83.