TSFS 2014:75
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer

Författningen upphävd 2016-07-01 genom TSFS 2016:36

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1. system för återföring av bensinångor till tankbil vid påfyllning av cistern på bensinstation, 2. system för återföring av bensinångor vid tankning av motorfordon, 3. kontroll av system för återföring av bensinångor innan ibruktagande, efter en större renovering, vid byte av cistern, rörledningar eller pump samt efter reparation, 4. återkommande kontroll och egenkontroll av system för återföring av bensinångor, och 5. tekniska krav och godkännandesystem för återföring av bensinångor.

Grundform

TSFS 2014:75

I kraft 2014-12-15. PDF 108 kB