Våra avgiftsintäkter ska vara i nivå med kostnaderna – det är innebörden av regeringsbeslutet (prop. 2010/11:30). Verksamheten inom luftfartsområdet är fullt ut finansierad genom avgifter vad gäller uppgifterna tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning.

Det finns idag fyra olika slags avgifter inom luftfarten:

  • Myndighetsavgiften, som i huvudsak används för att finansiera regelgivning, internationellt arbete samt analys- och utredningsarbete inom luftfartsområdet.

  • Direkta avgifter, som används för att finansiera vår verksamhet inom tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning.

  • Gemensam avgift säkerhetskontroll (GAS), som tas ut från flygoperatörer genom en avgift för avresande passagerare och används för att finansiera flygplatsernas säkerhetskontroll genom ett utjämningssystem. Vår kostnad för förvaltning av avgiftsutjämningssystemet får maximalt uppgå till 1 procent av det totala kostnadsunderlaget. Vi betalar ut ersättning till flygplatserna för deras skäliga kostnader för säkerhetskontrollen.

  • Avgifter för flygtrafiktjänst - underväg och terminal. Vår andel av avgiften utgör cirka 10 procent och den ska täcka våra kostnader för tillsyn av flygtrafiktjänst i svenskt luftrum samt den medlemsavgift som Sverige betalar för medlemskapet i Eurocontrol. Resterande del av avgiften täcker LFV:s kostnader för flygtrafikledningstjänst, flygteletjänst, flygräddningstjänst, flygvädertjänst, flygbriefingtjänst och Sjöfartsverkets kostnader för flygräddning.

Vår rätt att ta ut avgifter inom luftfarten har sin grund i luftfartslagen och luftfartsförordningen samt på riksdagsbeslut och Transportstyrelsens instruktion. De förordningar som rätten grundas på anges i inledningen av respektive avgiftsföreskrift som du hittar på sidan Transportstyrelsens avgifter.