Registerhållningsavgifter inom luftfartsområdet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring registerhållningsavgifter inom luftfartsområdet.

Vanliga frågor och svar

Registerhållningen hos oss sker i olika datorbaserade system, som är särskilt anpassade utifrån de krav och behov som finns beroende på vad registreringen gäller. Kostnaderna för registerhållningen består av kostnader för

  • systemet i sig, det vill säga för utveckling (blir årskostnad i form av avskrivningar)
  • den tekniska driften (se till att systemet tekniskt fungerar driftsäkert utifrån de krav på tillgänglighet och åtkomst som finns för varje system)
  • förvaltningen av systemet (till exempel anpassning till nya behov som systemet ska fylla, ny teknik som systemet ska anpassas till)
  • upprätthållandet av it-säkerhetskraven
  • den registervård som måste göras i systemet (till exempel uppdatering av innehåll som adressuppgifter, uppgifter om luftfartyg).

Dessa kostnader är de som utgör underlaget för registerhållningsavgifterna inom luftfarten, och det är alltså detta du betalar för. Avgiften täcker även kostnader för att lämna ut vissa uppgifter ur luftfartygsregistret eller inskrivningsregistret för luftfartyg både muntligen och skriftligen.

Registerhållningen sker i olika datorbaserade system, särskilt anpassade utifrån de krav och behov som finns. Kostnaderna för registerhållningen består av kostnader för
utveckling (blir årskostnad i form av avskrivningar)

  • den tekniska driften (se till att systemet tekniskt fungerar driftsäkert utifrån de krav på tillgänglighet och åtkomst som finns för varje system)
  • förvaltningen av systemet (till exempel anpassning till nya behov som systemet ska fylla, ny teknik som systemet ska anpassas till)
  • upprätthållandet av it-säkerhetskraven
  • den registervård som måste göras i systemet (till exempel uppdatering av innehåll som adressuppgifter, uppgifter om fordon). Här kan det skilja på hur många olika uppgifter som finns om en bil jämfört med hur många som måste finnas om ett luftfartyg ett luftfartyg, etc.

Stora delar av kostnaderna är kopplade till respektive system och är inte direkt proportionella mot det antal objekt eller tillståndshavare som finns i registret. Det är alltså inte så att ett system med 1 000 gånger fler objekt i än ett annat system är 1 000 gånger dyrare med avseende på kostnaderna ovan, utan det finns tydliga stordriftsfördelar i systemen. Det innebär att kostnaderna inte ökar i proportion till antalet objekt (fordon, luftfartyg eller tillståndshavare) i systemet. Ju fler objekt som finns i systemet, desto fler objekt (om varje fordon, luftfartyg eller tillståndshavare beläggs med avgift) finns det att slå ut kostnaderna för registerhållningen på. Det gör att kostnaden per styck i stora system tenderar att avta ju fler objekt som hanteras.

Ofta jämförs avgifterna på sjöfartsområdet med avgifterna på vägtrafikområdet, som har lägre avgifter än de andra områdena. När det gäller vägtrafikregistret så hanteras där cirka 10 miljoner fordon och då kan man slå ut kostnaderna för systemets upprätthållande på en stor mängd. I luftfartygsregistret finns drygt 3 000 luftfartyg, och det är därmed ganska få att fördela kostnaderna på. Det finns alltså drygt 3 000 gånger fler fordon i fordonsregistret på vägsidan än luftfartyg i luftfartygsregistret. I absoluta termer är fordonsregistret givetvis mycket dyrare att driva än luftfartygsregistret men det är inte 3 000 gånger dyrare. (Siffrorna ovan är lite avrundade men proportionen stämmer någorlunda.) Kostnaden per enhet blir alltså betydligt högre när det gäller kostnaden för att registerhålla ett luftfartyg än ett vägfordon.

Nej, det går tyvärr inte att betala i förväg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!