Certifiering

Certifiering av de flesta typer av luftfartyg, inklusive tillhörande delar, administreras och beslutas av EASA. Undantagna är vissa luftfartyg som anges i förordning (EU) 2018/1139.

De luftfartyg, inklusive tillhörande delar, som är undantagna (EU) 2018/1139 och som därmed varje medlemsland hanterar enskilt innefattar

  • luftfartyg när dessa används för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, flygräddning, brandbekämpning, gränskontroll, kustbevakning eller vissa liknande verksamheter eller tjänster (dock kan certifiering ske genom EASA även för dessa i vissa fall)
  • vissa historiska och före detta militära bemannade luftfartyg (inklusive kopior av dessa)
  • bemannade luftfartyg som är speciellt konstruerade eller ombyggda för forskningsändamål eller experimentella eller vetenskapliga ändamål och sannolikt framställs i mycket begränsat antal
  • amatörbyggda bemannade luftfartyg
  • nationella ultralätta flygplan (NUF), nationella ultralätta helikoptrar (NUH), nationella ultralätta segelflygplan (NUS)
  • nationella lätta helikoptrar (NLH), nationella lätta flygplan (NLF) och nationella lätta segelflygplan (NLS)
  • bemannade ballonger och luftskepp för max två personer som är konstruerade för en volym på högst 1200 m3 (varmluft) och 400 m3 (annan lyftgas)
  • en- och tvåsitsiga gyroplan med en maximal tommassa på högst 600 kg
  • andra bemannade luftfartyg som har en maximal tommassa inklusive bränsle på högst 70 kg.

De krav som gäller i Sverige vid certifiering av vissa av luftfartygen i listan ovan framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:85) om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer.

För certifiering av amatörbyggda luftfartyg hänvisas till EAA Sverige. I normala fall är Militära Flyginspektionen (FLYGI) tillsynsmyndighet för svensk militär flygverksamhet.

Ansökan om certifiering

Den som har frågor eller vill ansöka om typintyg för nationella ultralätta flygplan (NUF), gyroplan eller nationella lätta flygplan (NLF) ska vända sig till KSAK-Motorflygförbundet. Rör frågan eller ansökan istället nationella ultralätta helikoptrar (NUH), nationella ultralätta segelflygplan (NUS), nationella lätta helikoptrar (NLH) eller nationella lätta segelflygplan (NLS), går det bra att kontakta Transportstyrelsen på e-post UL-NLL@transportstyrelsen.se, eller på annat sätt enligt kontaktuppgifter nedan.  

Den som vill ansöka om typcertifikat, ändring av typcertifikat (modifieringsgodkännande), tillägg till typcertifikat (TTT) eller reparationsgodkännande kan läsa mer om det på Typcertifikat, ändringar, tillägg och reparationer.

För mer omfattande certifieringsverksamhet kan det även krävas ett godkännande som konstruktionsorganisation.

Kontakta oss gärna för vidare hjälp.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Lista över nationella luftfartyg

Här finns en lista över alla nationellt reglerade luftfartyg, som inte är statsluftfart. Det innefattar alltså luftfartyg som är undantagna förordning (EU) 2018/1139 genom bilaga 1, samt genom artikel 2.8 (nationella lätta luftfartyg – NLF/NLH/NLS). I listan kan du få information om ett luftfartygs registreringsbeteckning, tillverkare, typbeteckning, tillverkningsnummer, luftvärdighetskategori, klassificering, tillsynsorganisation och utgångsdatum för luftvärdighetshandling. I listan visas endast de luftfartyg som är luftvärdiga vid det datumet då listan publiceras.   

Du finner listan här: Transportstyrelsens lista över nationella luftfartyg

Information om tidigare godkännanden

På EASA:s webbplats finns information om luftfartyg och flygmateriel som fått godkännande av EASA sedan 28 september 2003. Luftfartsmyndigheten i det medlemsland som godkände materielen kan ge information om godkännanden som utfärdats innan dess.

Läs mer om Transportstyrelsens sammanställning över godkända luftfartyg, modifieringar, utrustningar med mera.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!