TSFS 2021:50
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandbekämpning med flygplan och helikopter

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid sådan brandbekämpning som är undantagen från gemensamma europeiska bestämmelser enligt artikel 2.3 a i Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/9. Vid flygning utomlands ska föreskrifterna tillämpas vid flygning med svenskregistrerade flygplan eller helikoptrar, om inte annat är fastställt eller motsägs av gällande rätt i den aktuella staten. Dessa föreskrifter gäller även utländska operatörer som utför verksamhet i Sverige. För verksamhet av utländska operatörer i vissa fall finns särskilda bestämmelser i 11 §.

Grundform

TSFS 2021:50

I kraft 2021-07-01. PDF 177 kB