TSFS 2019:77
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och helikoptrar

Författningen upphävd 2021-12-15 genom TSFS 2021:103

Dessa föreskrifter ska tillämpas för icke-kommersiell verksamhet med sådana flygplan och helikoptrar som är upptagna i punkt 1 a-d och g i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139. Föreskrifterna ska även tillämpas för icke-kommersiell specialiserad flyg¬verksamhet med sådana flygplan och helikoptrar som anges i första stycket, om deras maximala startmassa (MTOM) är lika med eller under¬stiger 5 700 kg för flygplan och 3 175 kg för helikopter. Vid flygning utomlands ska föreskrifterna tillämpas vid flygning med svenskregistrerade flygplan eller helikoptrar, om inte annat är fastställt eller motsägs av gällande rätt i den aktuella staten.

Grundform

TSFS 2019:77

I kraft 2019-10-01. PDF 166 kB