SJÖFS 1982:14 Sjöfartsverkets kungörelse om provning, inspektion, godkännande, kontroll och egenkontroll av container

Ändringar

TSFS 2012:62

I kraft 2012-07-01. PDF 635 kB.

Ändr. 2 och 5 §§ samt bilaga 1 och 2; ny bilaga 4.

TSFS 2019:102

I kraft 2019-11-01. PDF 66 kB.

Upph. SJÖFS 1982:14.