TSFS 2010:116
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:35

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om godkännande av delsystem enligt 2 kap. 13 och 13 a §§ järnvägslagen (2004:519) samt om ansökan om undantag från tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt 2 kap. 11 § järnvägslagen.

Grundform

TSFS 2010:116

I kraft 2010-08-01. PDF 63 kB