TSFS 2010:101
Transportstyrelsens tillkännagivande om att avtal har slutits med erkända organisationer för genomförande av viss flaggstatstillsyn

Författningen upphävd 2012-03-28 genom TSFS 2012:23

Transportstyrelsen tillkännager med vilka erkända organisationer avtal träffats och som ger dessa organisationer rätt att genomföra besiktningar för utfärdande och förnyande av de certifikat som anges i respektive avtal.

Grundform

TSFS 2010:101

I kraft 2010-06-01. PDF 100 kB