VVFS 1991:3 Vägverkets föreskrifter om undantag enligt 106, 111 § § och från lokala trafikföreskrifter meddelade enligt 147 § 2 st 10 vägtrafikkungörelsen (1972:603)(VTK) om fordons vikt

Ändringar

TSFS 2009:65

I kraft 2009-08-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 1991:3.