SJÖFS 2003:4 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass

Författningen upphävd 2010-01-01 genom TSFS 2009:112

Ändringar

TSFS 2009:24

I kraft 2009-06-01. PDF 152 kB.

Utbyte av ord i 1 kap. 3 §, 3 kap. 7 och 9 §§ samt i 4 kap. 1 § från ”Sjöfartsverket” till ”Transportstyrelsen”; ändr. 1 kap. 4 §.

TSFS 2009:48

I kraft 2009-07-01. PDF 18 kB.

Ändr. 1 kap. 4 §.

TSFS 2009:112

I kraft 2010-01-01. PDF 81 kB.

Upph. SJÖFS 2003:4.