SJÖFS 1989:15 Sjöfartsverkets kungörelse med de internationella sjövägsreglerna m.m.

Ändringar

TSFS 2009:47

I kraft 2009-07-01. PDF 17 kB.

Upph. SJÖFS 1989:15.